ធាតុផ្សំរបស់កុំព្យូទ័រ

ការណែនាំពីកុំព្យូទ័រ I.               និយមន័យកុំព្យូទ័រ            Computer  គឺជាម៉ាស៊ីន អេឡិចត្រូនិច​ដែលធ្វើការ គណនាបានលឿន ឆាប់រហ...
អានបន្ត